دانلود لیست قیمت نرم افزارحسابداری پارمیس

نسخه فروشگاهی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

پایه

نسخه پایه فروشگاهی از لحاظ حسابداری در سطح ساده ای قرار دارد .
این نسخه شامل؛معرفی اشخاص و اختصاص 2 گروه به هر شخص- اختصاص یک واحد و دو گروه برای هر کالا- صدور فاکتور ساده خرید، فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و ورود و خروج به انبار – محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5روش FIFO، LIFO، میانگین و....- معرفی یک انبار- معرفی5 بانک و یک صندوق- ثبت عملیات بانکی و معرفی 2 کاربر- گزارش از کلیه اطلاعات کالاها، ریز گردش، جمع گردش، کاردکس کالاها- گزارشات کنترلی از کلیه اسناد می باشد.

170،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پایه فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست :
معرفی واحد اصلی و فرعی و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا- اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور- ثبت دو لیست قیمت برای هرکالا و اعمال تخفیف لیست- معرفی 5 انبار- ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها- تنظیم هشدار سررسید تاریخ تسویه فاکتورها- گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده، تسویه نشده و ....– گزارش تفکیکی موجودی کالاها- معرفی دسته چک های شخصی- هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول- محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی- معرفی3 صندوق و نامحدود بانک- وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول- تخصیص اعتبار و نامحدود گروه برای هر شخص- صدور سند دستی- تعیین حداقل حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا- صدور پیش فاکتور خریدو فروش و فاکتور ورود و خروج از انبار - معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر- معرفی کاربر به صورت نامحدود، اختصاص سطح دسترسی به کاربران و کنترل کاربران فعال

378،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها- معرفی نامحدود صندوق و بانک- چاپ و پاراف چک- ثبت فیش صندوق منظور در چند حساب- معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب- امکان مشاهده سود هرفاکتور و مدیریت سود فاکتورها-کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر- معرفی کد محموله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله - امکان ثبت نقطه سفارش-برای هرکالا- تعیین حداقل و حداکثر برای هر کالا- گزارش مدیریتی مشتریان- ممنوع المعامله کردن اشخاص- تخصیص درصد تخفیف برای هرشخص به تفکیک کالاها- ثبت فاکتورهای بالانس- ثبت اطلاعات حامل- امکان تسویه نقدی درفاکتور- ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارتخوان، حواله بانکی و کارت به کارت- معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی های شناور- کنترل عملکرد کاربران به صورت ویژه و اختصاص سطح دسترسی با محدودیت زمانی یا محدودیت در رویت و یا تغییر

580،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

نسخه شرکتی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
گزارش از دفاتر به صورت کنترلی و تجمیعی - طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ....- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا

649،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست :
طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و .... - امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از”دفتر روزنامه، دفتر کل ، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان” بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالیچهار شرکت به صورت مجزا.
این نسخه جهت استفاده حسابداران اختصاصی شده و شامل همه امکانات مورد نیاز برای اداره حرفه ای یک شرکت از لحاظ حسابداری می باشد.

839،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

نسخه تولیدی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست:
امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی- امکان گزارش گیری ازفرمول ساخت ها- ثبت تولید- ارائه انواع گزارشات از تولیدهای ثبت شده- امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالابرای کالای دیگر- امکان ثبت ضایعات درفرمول های ساخت- امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام هر تولید- امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران- امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی- گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی- امکان ثبت هزینه هنگام دریافت و پرداخت کالاها همراه با منظور کردن در حساب شخص مورد نظر- ثبت طرف حساب های مربوطه مانند هزینه های تولیدی درهنگام دریافت و پرداخت کالای امانی- گزارش گردش ومانده کالاهای امانی و گزارش ریالی از صورتحساب اشخاص و پیمانکاران

900،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی و متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست:
امکان پیش بینی اقلام مورد نیاز یک یا چند کالا بر اساس تعداد تولید مورد نیاز و موجودی کالا و ارائه گزارش کسری کالاهای مورد نیاز- امکان پیش بینی سفارشات چند کالا به صورت گروهی- امکان دریافت کالا از دیگران و پرداخت کالاهای امانت گرفته شده با منظور کردن هزینه- امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) بر اساس مقدار ورودی- امکان ثبت هزینه بر اساس مقدار اصلی و یا بر اساس مقدار تعدیل وارد شده
این نسخه برای واحدهای تجاری که نیاز به ثبت تولید کالاها به صورت معمول یا امانی دارند و یا برای واحد اقتصادی دیگری پیمانکاری انجام می دهند، توصیه می شود .

1،350،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد

نسخه تولیدی شرکتی

عنوان

شرح عملکرد کلی

قیمت

متوسط

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست :
گزارش ازدفاتر به صورت کنترلی- گزارش ازدفاتر به صورت تجمیعی- معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی های شناور- طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ....- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... - اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا
این نسخه برای واحد های تولیدی توصیه می شود که عملیات تولید را فقط به صورت کارفرمایی مورد استفاده دارند و به پیشرفته امکانات حسابداری نیز نیاز دارند.

1،590،000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر

پیشرفته

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته تولیدی شامل موارد زیر نیز هست:
طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر- امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ....- امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک- امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و.... اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، ترازدفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی چهار شرکت به صورت مجزا.
این نسخه برای واحدهای تجاری که از اکثر مسائل تولید استفاده می کنند، توصیه می شود که از لحاظ حسابداری نیز به امکانات پیشرفته نیاز دارند.

1,990,000 تومان
به مبلغ ذکر شده، ارزش افزوده اضافه می گردد
جزئیات بیشتر
1 1 1 1 1
دانلود لیست قیمت نرم افزارحسابداری پارمیس - 1.0 out of 5 based on 1 vote

ارسال نظر

نام:
ایمیل:

نظر شما:
کد امنیتی:
نرم افزار حسابداری

نظرات (26)

 • صفري

  در پاسخ به: novin

  باا سلام
  وقت بخیر
  جهت اطلاع ما دو تا محصول داریم نرم افزار پلاس برای شرکت های و کارخانه های کوچکتر و نرم افزار استار که برای شرکت های بزرگتر و کارخانه های بزرگتر میباشد .
  برای کارهای ارزیتون باید ازنرم افزار استار زیر سیستم بازرگانی خارجی استفاده کنید که به صورت یکپارچه میباشد
  برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 87758 داخلی 207 تماس بگیرن

  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • novin

  نرم افزارحسابداری دردوروش خریدارزی خارجی وخرید ریالی داخلی وفروش ریالی دررابطه باقطعات خودرو که بتواند ارزی ها راهم باقیمت خریدرسالی تبدیل کند
  لطفادرصورت داشتن قیمت ان وهمچنین اینکه بتوانم یکهفته ازمایشی داشته باشم چنانچه کارایی داشت خریدنهایی شودوهم اینکه کمک به اموزش ان شود
  توض

 • حمید تهرانی

  با سلام
  میخواستم بدونم در نسخه پایه امکان تعریف کالا از نوع خدمات هست و اینکه این نسخه در win 10 قابل نصب هست ؟

 • کارشناس فروش کد70

  در پاسخ به: حمید تهرانی

  سلام
  آقای تهرانی شما میتوانید با قسمت فروش در ارتباط باشید.
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • عسکری قلی تبار

  با عرض سلام و وقت بخیر.
  متاسفانه امکان برقراری تماس با شماره ذکر شده در سایت نیست.
  میخواستم بپرسم قیمت نسخه پیشرفته و کامل نرم افزار برای صنف دکوراسیون داخلی چقدر هست؟

 • کارشناس پشتیبانی کد17

  در پاسخ به: عسکری قلی تبار

  با سلام
  نسخه تولیدی شرکتی که نسخه جامع نرم افزار هست دارای قیمت 1,990,000 تومان هست
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • سيد مهدي

  سلام استفاده از نرم افزار به صورت چند كاربر و شبكه ايي امكان دارد و دموي نرم افزار رو كجا مي شود تهيه نمود

 • کارشناس پشتیبانی کد27

  در پاسخ به: سيد مهدي

  با سلام و احترام ؛
  بله میتونید به صورت چندکاربره تهیه کنید نرم افزارو. برای دانلود دمو از لینک زیر نسخه آزمایشی نرم افزار رو دانلود کنید
  http://parmisit.com/support/download-center/parmis-accounting
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • mozhgan

  سلام خسته نباشید.من برنامه رو دانلود کردم و نصبش کردم اما نمیتونم هیچ کدوم از نسخه های نرم افزار رو نصب کنم میگه که باید قفل سخت افزاری روبه دستگاه متصل کنم من دقیقا متوجه نشدم ک چیکار باید بکنم لطفا راهنماییم کنین با تشکر

 • کارشناس پشتیبانی کد16

  در پاسخ به: mozhgan

  با سلام
  جهت نصب نسخه رایگان و برگ سبز قفل نمی خواهد.
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • پارسا حسینی

  با سلام و خسته نباشید
  آیا در سیستم فروشگاهی امکان ذخیره مشتریان ، یاد آوری تاریخ تولد مشتریان ، و بعد از خرید یا ثبت مشتری جدید امکان ارسال پیامک به صورت اتومات یا به طور کلی قسمت یا پنلی به عنوان ارتباط با مشتری وجود دارد ؟
  آیا در صورت داشتن سیستم پیامک رسان امکان ارسال پیامک به همه مشتریان (حتی اونهایی که پیامک تبلیغاتی بستن)وجود دارد یا به اصطلاح پیامک خدماتی ارسال کرد
  آیا امکان اتصال دستگاه pos بانکی به نرم افزار هست ؟

 • کارشناس پشتیبانی کد16

  در پاسخ به: پارسا حسینی

  با سلام و احترام
  بله در معرفی اشخاص شما می توانید ارسال خودکار پیامک تولد را برای شخص مورد نظر فعال نمایید تا در تاریخ تولد ثبت شده این پیام ارسال شود.
  برای یادآوری تاریخ چک شخص یا سررسید تسویه فاکتور مشتری خود نیز امکان ارسال خودکار یا زماندار پیامک وجود دارد.
  برای کسانیکه پیامک تبلیغاتی غیر فعال می باشد با توجه به سیاست اپراتورهای کشور امکان ارسال پیامک تبلیغاتی نمی باشد.
  بله امکان اتصال دستگاه POS را دارد.
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • حسین نوروزی

  باسلام
  برای یه شرکت تازه تاسیس برای پخش نوشابه نیاز به یک نرم افزار داریم لطفا ممکنه مشاوره لازم رو انجام بدید

 • کارشناس پشتیبانی کد16

  در پاسخ به: حسین نوروزی

  با سلام و احترام
  برای کسب اطلاعات راجع به نرم افزار حسابداری پارمیس از طریق سایت ما به آدرس www.Parmisit.com اقدام نمایید یا برای ارتباط با واحد فروش ،با شماره گیری 02187758 از واحد فروش راجع به نرم افزار مناسب کار خود راهنماییهای لازم را دریافت نمایید.
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

 • علی عبدالهی

  سلام
  من شغلم نصاب برنامه حسابداری هست وبغل نصب حسابداری هم انجام میدهم تاحالا از برنامه شایگان استفاده کردم ولی درموبایلم ازبرنامه پارمیس استفاده میکنم بسیارلذت بخشه وحالا احتیاج به یک نسخه دمو از نوع فروشگاهی پیشرفته دارم باید از چه مکانی تهیه کنم ظمنا من درشهرستان قم فعالیت دارم
  باتشکر

 • کارشناس پشتیبانی کد27

  در پاسخ به: علی عبدالهی

  با سلام ،
  در قسمت لینک های پرکاربرد دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارمیس از این قسمت می توانید نرم افزار آزمایشی ما را دانلود کنید .
  با تشکر
  www.ParmisIT.com

Load More
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس